ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2566

ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566


*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มชประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มชรอบยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้าย   คลิก!!


ขณะนี้ทางโครงการ วมว.-มช. ได้ทำการเรียกนักเรียนจากรายชื่อตัวจริงและรายชื่อสำรองจนได้จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 16) ครบทั้งสิ้น 60 คนแล้ว นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบการยืนยันสิทธิ์ของตนเองพร้อมทั้งพิมพ์เอกสาร ท.สธ.1 ได้ผ่านระบบยืนยันสิทธิ์

คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ คลิก!!

*** ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์  คลิก!! ***

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.
โดยจะต้องนำส่งหนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.  
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อฯ


*** นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและทำการยืนยันสิทธิ์เพื่อเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ดาวน์โหลดเอกสารสัญญา เอกสารมอบตัว และ เอกสารสำคัญอื่นๆ คลิก!!
2. เข้าร่วมรับฟังแนะนำการเขียนเอกสารสัญญา เอกสารมอบตัว และ เอกสารสำคัญอื่นๆ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom ตามลิงก์ที่แนบมานี้ https://isat-or-th.zoom.us/j/9994424801
3. นำเอกสารสัญญา เอกสารมอบตัว และ เอกสารสำคัญอื่นๆ มาเข้ารับการมอบตัวนักเรียน ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566  ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศและเอกสารแนบท้าย

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.   คลิก!!


ตัวอย่าง การกรอกเอกสารเพื่อการมอบตัวและทำสัญญาเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 

วีดีโอย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการกรอกเอกสารสัญญามอบตัว คลิก!!


เอกสารประกอบการมอบตัว คลิก!!

*** หนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ประจําปีการศึกษา 2566  คลิก!!

***หมายเหตุ  ทางโรงเรียนจะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับและให้ทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th และ ทางเว็บไซค์ของโครงการ วมว.- มช.

 


สอบถามเพิ่มเติมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. 
โทรศัพท์  053-941227, 064-6307616 , 053-941913  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ตัวอย่างการเขียนสัญญามอบตัวโครงการ-วมว-มช-2566 (download)
2. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 42 ในการรายงานตัว (download)
3. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 41 ในการรายงานตัว (download)
4. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 40 ในการรายงานตัว (download)
5. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 37-39 ในการรายงานตัว (download)
6. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 32-36 ในการรายงานตัว (download)
7. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 23-31 ในการรายงานตัว (download)
8. ประกาศรายชื่อตัวสำรอง ลำดับที่ 1-22 ในการรายงานตัว (download)
9. กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ฉบับแก้ไข (download)
10. หนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ประจําปีการศึกษา 2566 (download)
11. คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ (download)
12. แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการสอบคัดเลือก (download)