ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา 2567

ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มชประจำปีการศึกษา 2567 และกำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มชรอบยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติม รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้าย   คลิก!!

*** ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวและมอบตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน "โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย "(โครงการ วมว.-มช.)ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 คลิก!!


ระบบยืนยันสิทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. รายชื่อตัวสำรองลำดับที่ 31-32

**เนื่องจากมีกาารสละสิทธิ์เพิ่มเติม**

สามารถยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์

**ขณะนี้สิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์**

 

คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ 

*** ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ท.สธ.1 คลิก!! ***

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.
โดยจะต้องนำส่งหนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช.  
ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในเอกสารการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อฯ


ZOOM ID  : 9993877799


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว คลิก!!

เอกสารแสดงความยินยอม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คลิก*

*** หนังสือยืนยันสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. ประจําปีการศึกษา 2567  คลิก!!

***หมายเหตุ  ทางโรงเรียนจะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อตัวจริงและรายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับและให้ทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียน cmud.edu.cmu.ac.th และ ทางเว็บไซค์ของโครงการ วมว.- มช.

สอบถามเพิ่มเติมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการ วมว.-มช. 
โทรศัพท์  053-941227, 064-6307616 , 053-941913  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. เอกสารแสดงความยินยอม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (download)
2. เพิ่มเติมครั้งที่ 5 เรียกลำดับสำรอง ลำดับที่ 31-32 (download)
3. เอกสารยืนยันสิทธิ์ (download)
4. เพิ่มเติมครั้งที่ 4 เรียกลำดับสำรอง ลำดับที่ 30 (download)
5. เพิ่มเติมครั้งที่ 3 เรียกลำดับสำรอง ลำดับที่ 27-29 (download)
6. เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เรียกลำดับสำรอง ลำดับที่ 22-26 (download)
7. เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เรียกลำดับสำรอง ลำดับที่ 1-21 (download)
8. เอกสารสละสิทธิ์ 67 (download)