โครงการ วมว.-มช.

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส
รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช.
: suthida.c@cmu.ac.th

ผูัช่วยผู้อำนวยการโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ

อาจารย์โครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์
อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา
อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ
อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง
อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

อาจารย์จุมพล ราชสิงโห
อาจารย์จุมพล ราชสิงโห

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน โครการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวศศิวิมล พิพัฒณ์พงศ์ศิริ
นางสาวศศิวิมล พิพัฒณ์พงศ์ศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.-มช.

นางสาวจิราภรณ์ หมื่นกัณ
นางสาวจิราภรณ์ หมื่นกัณ

เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.-มช.

นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายพีรพงษ์ ทับทิม

วิศวกรผู้ช่วยประจำโครงการ