เอกสารสัญญามอบตัว 2564

๑.  หนังสืออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
๒.  ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
๓.  สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
๔.  เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
๕.  ใบสมัครเข้าพักในหอแม่เหียะของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
๖.  ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔  คลิก!!
๗.  ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔  คลิก!!
๘.  แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” รอบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!!

เอกสารดาวน์โหลด
1. ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔ (download)
2. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔ (download)
3. ใบสมัครเข้าพักในหอแม่เหียะของโครงการ วมว.-มช. (download)
4. หนังสืออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ วมว.-มช. (download)
5. ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (download)
6. สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (download)
7. เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (download)
8. แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” รอบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (download)