ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ ๕๗ โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1157 คน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ ๕๗ โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัวผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์

 ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
"โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำรองลำดับที่ ๕๗ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้าย
  คลิก!!

 
กำหนดการรายงานตัวและการมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช.  คลิก!!

 

ระบบจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ 
สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกสำรองอันดับที่ ๕๗

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 
สวัสดิการสำหรับนักเรียนในโครงการ วมว.-มช.  คลิก!!
*** หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ ๓   คลิก!! 
*** คู่มือการเข้าระบบการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์   คลิก!! 

*** ระบบการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์   คลิก!! 

    
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การมอบตัวและทำสัญญาการเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช.
 
     นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและทำการยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในการโครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จะต้องมามอบตัวและทำสัญญา พร้อมดาวน์โหลดเอกสารสัญญาและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมามอบตัวใน วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  (https://cmu-th.zoom.us/j/9997896989) รายละเอียดตามประกาศและเอกสารแนบท้ายนี้
     ๑.  ตัวอย่างการกรอกเอกสารและสัญญาต่าง ๆ  คลิก!! 
     ๒.  หนังสืออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
     ๓.  ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
     ๔.  สัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
     ๕.  เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!! 
     ๖.  ใบสมัครเข้าพักในหอแม่เหียะของโครงการ วมว.-มช.  คลิก!! 
     ๗.  ใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔  คลิก!!
     ๘.  ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๔  คลิก!!
     ๙.  แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” รอบสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  คลิก!!
    
***หมายเหตุ  ทางโรงเรียนจะประกาศเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับจนครบตามแผนการรับ และให้ทำการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการ วมว.-มช. แบบออนไลน์ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน www.satitcmu.ac.th และทางเว็บไซด์ของโครงการ วมว.-มช. 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ อาจารย์นาฏญา อภิชาติโยธิน โทรศัพท์ ๐๙-๕๑๒๖-๖๕๓๑  (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)