ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มิถุนายน 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 180 คน
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่าน

         ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้มีประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 2 โดยกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ของการระบาดฯ ไว้เป็น 3 ระยะนั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวยังจำเป็นต้องเฝ้าระวัง โรงเรียนได้ปรึกษาหารือหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรจัดทำประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 3 
      โดยมีสาระสำคัญ ตามรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (download)
2. ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (download)