ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณณธร หนูรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการนำเสนอโครงงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 55 คน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณณธร หนูรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการนำเสนอโครงงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวปัณณธร หนูรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการนำเสนอโครงงานทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ในหัวข้อ

"The study of Allicin in garlic and efficacy in inhibiting breast cancer cells in cotreatme rubicin"

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และ
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex